TYPEALIAS

ProblemType.RawValue

public typealias RawValue = String