TYPEALIAS

RepresentationType.RawValue

public typealias RawValue = String