TYPEALIAS

Kind.RawValue

public typealias RawValue = String