TYPEALIAS

ClientOperationName.RawValue

public typealias RawValue = String